SUiKZP - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Dokumenty szczebla lokalnego:

WPZP - Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Dokumenty szczebla wojewódzkiego:

KPZK - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

A jakie mogą być cele publiczne?


Celami publicznymi mogą być m.in.:

 • wydzielenie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;

 • wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;

 • wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego,

 • wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, modernizacja i utrzymanie;

 • budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;

 • budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;

 • budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

 • opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

 • budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;

 • poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;

 • zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;

 • ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;

 • ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;

 • wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa;

 • wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (prawo.pl)


Należy pamiętać, że decyzja lokalizacji celu publicznego musi być przeznaczona do inwestycji dla celów powszechnego wykorzystania. Nie dla pojedynczego gospodarstwa.   

Wiemy już czym jest Decyzja o lokalizacji celu publicznego, ale jak można ją zdobyć?

 

Decyzję otrzymuję się z urzędu (tj. odpowiedniego organu aab / patrz początek ⬆). Tak jak większość elementów w polskich urzędach, proces uzyskania może się trochę różnić w zależności od miejsca w kraju. Jednak wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:

 

1) mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
1a) określenie granic terenu objętego wnioskiem;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
    c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
    a) docelową rzędną składowiska odpadów,
    b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
    c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
    d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

 

To co powinniśmy wiedzieć jeszcze o Decyzji lokalizacji celu publicznego?


 

 

3) Analiza urbanistyczna - Analiza stanowi załącznik do decyzji i nie przedstawia większej wartości projektowej. Znajdziemy tam informację na jakiej zasadzie zostały przedstawione konkretne parametry naszej Decyzji o lokalizacji celu publicznego. Pamiętajmy o tym, że Decyzje są przygotowywane najczęściej przez urzędników.

 

Wg prawa osoba sporządzająca Decyzję musi być wpisana na listę izbową Urbanistów lub Architektów. Co ciekawe Analizę Urbanistyczną nie muszą przeprowadzać osoby posiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Może się przez to zdarzyć, że dojdzie do różnego rodzaju nadinterpretacji prawa jak i nie potrzebnych tzw. "bubli", które będą solą w oku tak architekta jak i samego inwestora. Pamiętajmy o tym! 

Skupmy się na samej strukturze dokumentu. Decyzja składa się z trzech części:

 

1) Części graficznej. Część ta składa się z mapy, na którą zostały nałożone różne oznaczenia. Najczęściej w technice czarnobiałej, pokazany jest zakres analizy jak i obowiązujące linie zabudowy.  Wykonywana jest na mapie do celów informacyjnych/mapie zasadniczej, którą oczywiście wcześniej musimy wykupić... 

 

2) Części tekstowej. Opracowanie tekstowe decyzji, liczy najczęściej od kilku do kilkunastu stron. Nie są to często duże opracowania.

 

2.1) Na początku wymieniona zostaje osoba/instytucja na którą zostały wydane warunki zabudowy. 

 

2.2) Dalej mamy właściwe wytyczne - znajdziemy tam ogólne elementy takie jak np. wskaźniki zabudowy. Znaleźć możemy też informacje odnośnie tego z kim mamy potencjalną inwestycję uzgadniać. Możliwe, że będziemy musieli uzgodnić nasz projekt z instytucjami niecodziennie zajmującymi się budowlanką, takimi jak Koleje Państwowe lub Wojsko Polskie.

 

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

 

1) rodzaj inwestycji;
 

2) warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
  a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

   b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
   c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
   d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
   e) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

 

3) linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1.

 

 

 

Idąc po kolei - od najważniejszego będą to:

Dokumenty szczebla krajowego:

Hej! Nie zapomnij

zjechać na dół :)

Rozwiń menu

06 lipca 2022

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego to dokument planistyczny wydawany przez dany organ aab (w zależności od skali inwestycji) na specjalny wniosek inwestora. Dokument ten wydawany jest w momencie, gdy dana lokalizacja na której chcemy budować, nie posiada planu miejscowego.

 

W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do:
1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa
2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent miasta
3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wojewoda

 

Decyzja musi być w zgodzie z dokumentami w hierarchii położonych od siebie wyżej. Mowa tu przede wszystkim o KPZK, WPZP i SUiKZP. Czym są te dokumenty? Najprościej będzie to zaprezentować poniżej.

 

#3 Czym jest Decyzja o lokalizacji celu publicznego?