Forma i zakres projektu budowlanego

Warszawa, dnia 18 września 2020 r. Poz. 1609 Stan prawny na dzień 18 września 2020 roku. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

Rozwiń menu

Hej! Nagłówki poszczególncyh artykułów oznaczonych: [treść ], to nasze własne komentarze, mające ułatwić orientację w przepisach. 

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa

Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych

Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze

Rozdział 5. Przewody kominowe

Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja

Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe

Rozdział 8. Instalacja elektryczna

Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe

Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna 106)

Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody

Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków

Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne

Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży

Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich

Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Rozdział 1. Zasady ogólne

Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza

Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznym

Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne

Rozdział 1. Wymagania ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Projekt zagospodarowania

                      działki lub terenu

Rozdział IV - Projekt Techniczny

Rozdział V - Przepisy Końcowe

Załącznik nr 1 - Załącznik do

                            rozporządzenia Ministra

                            Rozwoju z dnia 11 września

                            2020 r. (poz. 1609) 

Rozdział III - Projekt architektoniczno-

                       budowlany

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

(§. 1-12)


§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 

§ 2.

Projekt budowlany sporządza się w języku polskim, w czytelnej technice graficznej oraz oprawia do formatu A4.
 

§ 3.

1. Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego – niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szcze- gólnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczegól- nymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
 

2.    Projekt budowlany określa sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.
 

3.    Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik do rozporządzenia.
 

§ 4.

1. Do projektu budowlanego dołącza się kartę tytułową.
 

2.    Karta tytułowa projektu budowlanego określa:
1)    nazwę zamierzenia budowlanego;
2)    adres i kategorię obiektu budowlanego;
3)    nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;
4)    imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
5)    spis zawartości projektu budowlanego, w którym wymienia się jego elementy.

 

3.    Jeżeli liczba działek ewidencyjnych, na których jest usytuowany obiekt budowlany, uniemożliwia sporządzenie karty tytułowej na jednej stronie formatu A4, dopuszcza się zamieszczenie informacji o obrębach i numerach działek ewi- dencyjnych w postaci załącznika do karty tytułowej.
 

4.    Jeżeli objętość spisu zawartości uniemożliwia zamieszczenie go na karcie tytułowej, spis zawartości dołącza się   w postaci załącznika do karty tytułowej.
 

§ 5.

1. Oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:
1)    projekt zagospodarowania działki lub terenu;
2)    projekt architektoniczno-budowlany;
3)    projekt techniczny;
4)    opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

 

2.    Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego.
 

3.    Dopuszcza się wspólną oprawę elementów projektu budowlanego.
 

§ 6.

1. Strony projektu budowlanego oraz załączniki do niego numeruje się kolejno. Dla każdego elementu projektu budowlanego stosuje się oddzielną numerację.
 

2.    W przypadku oprawy wielotomowej oddzielną numerację stosuje się dla każdego tomu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego.
 

3.    W przypadku części rysunkowej projektu budowlanego dopuszcza się spełnienie warunku kolejnej numeracji stron poprzez wskazanie numeru rysunku.
 

§ 7.

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny zawiera:
1)    stronę tytułową;
2)    spis treści;
3)    część opisową;
4)    część rysunkową.

 

2.    Na stronie tytułowej zamieszcza się:
1)    nazwę elementu projektu budowlanego, którego ona dotyczy;
2)    informacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–4;
3)    imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę opracowania oraz podpis osoby po- siadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowującej daną część projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu jej opracowania.

 

3.    Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny podlega sprawdzeniu, na stronie tytułowej za- mieszcza się dodatkowo imię i nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia        i podpis projektanta sprawdzającego.
 

4.    Jeżeli liczba osób opracowujących i sprawdzających projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architek- toniczno-budowlany lub projekt techniczny uniemożliwia sporządzenie strony tytułowej na jednej stronie formatu A4, dopuszcza się zamieszczenie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3, w postaci załącznika do strony tytuło- wej.
 

5.    Spis treści zawiera wyliczenie:
1)    zawartości części opisowej projektu,
2)    zawartości części rysunkowej projektu,
3)    dokumentów dołączonych do projektu
– wraz z numerami odpowiadających im stron.
 

6.    W przypadku oprawy wielotomowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
-budowlanego lub projektu technicznego sporządza się stronę tytułową oraz spis treści oddzielnie dla każdego tomu, przy czym:
1)    na stronie tytułowej zamieszcza się dodatkowo numer tomu, którego ona dotyczy, wraz z informacją o łącznej liczbie tomów, na które projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt tech- niczny został podzielony;
2)    informacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, zamieszcza się na stronie tytułowej pierwszego z tomów, na które projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny został po- dzielony.

 

7.    W przypadku wspólnego oprawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
-budowlanego dopuszcza się:
1)    sporządzenie łącznego spisu treści dla tych projektów;
2)    zamieszczenie informacji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, na stronie tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

§ 8.

1. W przypadku opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta dopuszcza się dołączenie dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy, tylko do jednego z tych projektów.
 

2. W przypadku oprawy wielotomowej projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
-budowlanego dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy, dołącza się do pierwszego tomu.

 

§ 9.

1. Część rysunkową projektu budowlanego:
1)    zaopatruje się w:
a)    niezbędne oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozpo- rządzenia lub inne objaśnione w legendzie,
b)    wyjaśnienia opisowe
– umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu;
2)    sporządza się z zastosowaniem zasad wymiarowania określonych w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

 

2.    Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego zaopatruje się w oznaczenia klas od- porności ogniowej lub dymoszczelności elementów oddzielenia przeciwpożarowego i innych elementów obiektu budowla- nego, w których przejścia instalacyjne muszą być zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym, a także drzwi, bram lub innych zamknięć przeciwpożarowych.
 

3.    Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego sporządza się w skali dosto- sowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:
1)    1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;
2)    1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i ich wydzielonych części.

 

4.    W stosunku do obiektu liniowego skalę rysunków dostosowuje się do długości obiektu w sposób umożliwiający jego odwzorowanie z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego.
 

5.    W stosunku do projektu zagospodarowania działki lub terenu skalę rysunków dostosowuje się do rodzaju i wielko- ści obiektu lub zamierzenia budowlanego, zapewniając jego czytelność. Stosuje się skale rysunków nie mniejsze niż 1:500, a dla inwestycji liniowych nie mniejsze niż 1:1000.
 

§ 10.

1. Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego umieszcza się metrykę projektu zawierającą:
1)    nazwę obiektu budowlanego podaną co najmniej w formie skróconej, właściwie identyfikującą obiekt;
2)    tytuł, skalę i numer rysunku;
3)    imię i nazwisko projektanta oraz numer posiadanych uprawnień budowlanych;
4)    datę sporządzenia rysunku i podpis projektanta.
 

2. W projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, w metryce umiesz- cza się dodatkowo imię i nazwisko, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i podpis projektanta sprawdzającego.
 

§ 11.

1. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budow- lanego lub jego części przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio w zakresie projektowanych w obiekcie budowla- nym zmian.
 

2. Część rysunkową projektu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego należy spo- rządzić w sposób:
1)    wyróżniający graficznie stan istniejący;
2)    uwzględniający elementy projektowane oraz te elementy istniejące, które mają wpływ na przyjęte rozwiązania projek- towe lub na które przyjęte rozwiązania oddziałują.

 

§ 12.

Powierzchnie  budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej  Normie dotyczącej  określania     i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia, uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b.
 

Rozdział 2 - Projekt zagospodarowania działki lub terenu

 (§. 13-18)


§ 13.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się z uwzględnieniem § 3 ust. 1 i 2.


§ 14.

Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera:
1)    określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia;

 

2)    określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych prze- znaczonych do rozbiórki;
 

3)    projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:
a)    urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,
b)    sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
c)    układ komunikacyjny,
d)    sposób dostępu do drogi publicznej,
e)    parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,
f)    ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagos- podarowania działki lub terenu;

 

4)    zestawienie:
a)    powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudo- wy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,
b)    powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,
c)    powierzchni biologicznie czynnej,
d)    powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu za- gospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowa- nia terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

 

5)    informacje i dane:
a)    o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,
b)    czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gmin- nej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konser- watorską,

c)    określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budow- lane znajduje się w granicach terenu górniczego,
d)    o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkow- ników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

 

6)    dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożaro- wym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;
 

7)    inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;
 

8)    informację o obszarze oddziaływania obiektu.