§ 1
Postanowienia wstępne


1.  Niniejszy regulamin dot. sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym https://grupaoma.pl .


2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2
Definicje


Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sprzedawca - osoba fizyczna tu: Jakub Leszczyński; nieprowadząca zarejestrowanej działalności gospodarczej, a prowadząca sprzedaż w ramach niezarejestrowanej działalności gospodarczej.
Sklep - portal internetowy 1Koszyk.pl, który świadczy możliwość obsługi i sprzedaży produktów Sprzedawcy pod adresem internetowym
https://grupaoma.pl. Akceptując ten regulamin, klient akceptuję również regulamin sklepu 1Koszyk dostępny pod adresem: https://account.1cart.eu/terms 
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.   
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt - dostępna w Sklepie usługa udostępnienia danych do logowania na stronę z kursem on-line, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produkt jest dostarczany w postaci pliku PDF zawierający dane do logowania dla Klienta w celu skorzystania z wybranego przez Klienta kursu on-line. Wybrany produkt umożliwia Klientowi dostęp do kursu on-line przez okres 1 miesiąca.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 

§ 3
Kontakt ze Sprzedawcą


 1.    Adres e-mail Sprzedawcy: redakcja@grupaoma.pl


§ 4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu i użytkowanie kursu on-line, a tym samym sprawne wykorzystanie Produktu niezbędne jest:

 

1. Posiadanie przez Użytkownika właściwej przeglądarki internetowej. Działanie Serwisu zostało dostosowane do korzystania przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek: Chrome 60.x, Firefox 50.x lub nowszej.

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. Włączona obsługa plików cookies,

4. Zainstalowany program FlashPlayer.

 

5. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z usług Właściciela Serwisu drogą elektroniczną może nieść ze sobą zwyczajowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej lub elektronicznej pomimo działań zapobiegających ze strony Właściciela Serwisu, jak np. ryzyko zainstalowania wrogiego oprogramowania (np. wirusy, trojany), czy też ryzyko utraty danych wskutek nagłego spadku napięcia w sieci.


§ 5
Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, lub portalu grupaoma.pl (a tym samym dostępu do kursów on-line) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta na stronie.

 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

 

4. Klient nie ma prawa odsprzedawać, przekazywać, kopiować, w żaden sposób powielać Produktu, ani przekazywać go osobom trzecim.


§ 6
Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:
1.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji z użyciem adresu e-mail;
4.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,
6.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.


§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności


1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a.    Przesyłka na adres e-mail Klienta


2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.    Płatności elektroniczne
b.    Płatność kartą płatniczą.


3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.


 § 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.


2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.


4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na elektronicznie poprzez wiadomość e-mail. Produkt zapewnia Klientowi dostęp do kursu on-line przez 1 miesiąca. W przypadku wcześniejszej dezaktywacji Produktu (przez co rozumie się niemożliwość skorzystania z kursu on-line, dlatego że Produkt jest nie prawidłowy), Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania nowego Produktu, który to umożliwi Klientowi dalsze korzystanie z wybranego kursu do końca tego 1 miesiąca liczonego od daty przesłania poprzedniego (zdezaktywowanego) Produktu. 


 § 10
Prawo odstąpienia od umowy

 
1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

2. Klient jest świadomy, że dokonując transakcji nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Wynika to z faktu, że Klient nie jest w stanie zwrócić towaru, który dostarczany jest w formie cyfrowej, (który nie jest zapisany na nośniku materialnym) o czym jest informowany na kilku etapach składania zamówienia. 


§ 11
Reklamacja i gwarancja


1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty w postaci pliku PDF, zawierające informacje do logowania na wybrany przez klienta kurs on-line.


2. W przypadku gdy produkt nie spełnia oczekiwań, czyli nie umożliwia logowania się do kursu on-line, proszony jest o kontakt ze sprzedawcą, w celu wystosowania nowych kodów umożliwiających ten proces. 


3. Reklamacji nie podlega sam kurs on-line, gdyż nie jest on przedmiotem sprzedaży. 

 

4. By zgłosić Reklamację, klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy adresu e-mail Sprzedawcy.

 

5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w ciągu 14 dni.


  § 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Użytkownikowi będącemu Klientem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a) Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (dla Użytkowników z Polski);
b) Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów (dla Użytkowników z Polski);
c) Innych właściwych dla danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej organów pozasądowego dochodzenia roszczeń; 


§ 13 
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 
1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sklep oraz Sprzedawca.


2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.


3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


5. Sprzedawca nie odpowiada za przeprowadzoną transakcję, podczas której Klient źle podał swoje dane w celu zawiązania Umowy Sprzedaży. 


§ 14
Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

5. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym według ogólnych przepisów prawa.

 

6. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.

 

7. Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim.

 

8. Żadne treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty handlowej ani informacji handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

 

9. Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

10. Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Właścicielem, a Użytkownikami.

 

11. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.

Regulamin 

sprzedaży dostępu do kursów on-line na stronie grupaoma.pl

 

Rozwiń menu