Warunki Techniczne

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Rozwiń menu

Hej! Nagłówki poszczególncyh artykułów oznaczonych: [treść ], to nasze własne komentarze, mające ułatwić orientację w przepisach. 

Rozdział 2. Dojścia i dojazdy

Rozdział 3. Parkingi i garaże dla samochodów

Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych

Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych

Rozdział 6. Studnie

Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe

Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Rozdział 9. Ogrodzenia

Rozdział 1. Usytuowanie budynku

  Dział II - Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie

Rozdział 3. Wejścia do budynków i  mieszkań

Rozdział 4. Schody i pochylnie

Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

Rozdział 6. Pomieszczenia  higienicznosanitarne

Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych

Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych

Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

Rozdział 1. Wymagania ogólne

  Dział III - Budynki i pomieszczenia

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa

Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych

Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze

Rozdział 5. Przewody kominowe

Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja

Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe

Rozdział 8. Instalacja elektryczna

Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe

Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna 106)

Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody

  Dział IV - Wyposażenie techniczne budynków

Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków

Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne

Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży

Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich

Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Rozdział 1. Zasady ogólne

  Dział VI - Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza

Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznym

Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne

Rozdział 1. Wymagania ogólne

  Dział VIII - Higiena i zdrowie